Celem zajęć z zakresu rachunkowości jest zaprezentowanie sposobu identyfikacji i  ujmowania zdarzeń gospodarczych, ogólnych zasad ich przetwarzania a także prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla potrzeb zewnętrznych odbiorców informacji.

Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs

Celem zajęć z zakresu rachunkowości jest zaprezentowanie sposobu identyfikacji i  ujmowania zdarzeń gospodarczych, ogólnych zasad ich przetwarzania a także prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla potrzeb zewnętrznych odbiorców informacji.

W ramach kursu szczególny nacisk zostanie położony na rozumienie transakcji gospodarczych i skutków jakie te transakcje będą powodować w  sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Celem kursu jest udzielanie wskazówek  i odpowiedzi na pytania: z  czego to wynika  (z jakich nadrzędnych zasad rachunkowości)..?, dlaczego..? jak to ustalić..? Znaczenie drugorzędne będzie mieć sam sposób ewidencji tych transakcji. Aspekt podatkowy również nie będzie przedmiotem rozważań w ramach tego kursu. Wiedza  z tego zakresu zostanie przekazana na kursie „Rachunkowość podatkowa”

Celem kursu jest::

·                 prezentacja  sposobów  kwalifikowania  przychodów i kosztów w rachunkowości finansowej i prawie podatkowym;

·                 prezentacja  założeń księgowej i podatkowej wyceny aktywów i pasywów jednostki,;

·                 obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych

·                  ustalanie aktywów bądź rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. prezentacja sposobów dostosowania systemów rachunkowości do potrzeb informacyjnych prawa podatkowego 

Rozszerzenie i uaktualnienie zagadnień poruszanych w trakcie kursu podstawowego z rachunkowosci zarzadczej