historia myśli socjologicznej
Metody badań socjologicznych
Cele przedmiotu są następujące:
- przyswojenie pojęć i teorii wielkich struktur społecznych oraz ich konkretnych egzemplifikacji,
- zdobycie umiejętności analizy podstawowych problemów związanych z różnymi typami wielkich struktur społecznych, w tym procesów zachodzących w obrębie i między strukturami,
- przedstawienie badań empirycznych nad wielkimi struktrurami społecznymi w celu rozwoju umiejętności projketowania badań własnych.

Głównym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami badawczymi nauk społecznych. Wiedza zdobyta na zajęciach powinna pozwolić na samodzielne zaprojektowanie podstawowych kroków procesu badawczego oraz dobranie i konstrukcję odpowiednich narzędzi badawczych. W ramach zajęć omówiona zostanie zarówno metodologia badań jakościowych jak i ilościowych.

W ramach wprowadzenia do problematyki omówione zostaną kwestie takie jak specyfika nauk społecznych oraz możliwości przewidywania i prognozowania w naukach społecznych.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie metodologii badań ankietowych, na przykładzie której przeprowadzona zostanie symulacja procesu badawczego.

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom najważniejszych pojęć, teorii oraz problemów, którymi zajmuje się współczesna socjologia. Spektrum zainteresowań socjologii jest niezwykle szerokie, w ramach zajęć przedstawione zostaną przykładowe problemy z różnych poziomów analizy – indywidualnego, instytucjonalnego oraz ogólnospołecznego, globalnego. W wyniku uczestnictwa w zajęciach studenci powinni nabyć nie tylko konkretną wiedzę, lecz również „wyobraźnię socjologiczną” pozwalającą na analizowanie zjawisk w szerokim społeczno – historycznym kontekście.